Disclaimer

Inhoudsrechten
Gebruik van de website www.hoedichterbijdordt.com
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze
website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het
gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Hoedichterbijdordt geen
enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid
voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
Privacy
Hoedichterbijdordt respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling
met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.
Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Hoedichterbijdordt. Dit houdt in dat
er niets zonder toestemming van Hoedichterbijdordt mag worden gekopieerd.
Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen
zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via
deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in
verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het
arrondissement van Hoedichterbijdordt